banner

INFORMAATIOTA YHTEISTYÖKUMPPANEIHIN LIITTYVIEN TIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Tässä dokumentissa kerrotaan perusteet TSE Kiinteistöt Oy:n asiakkaista kerättyjen tietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä, ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä:
Nimi: Apumatti Oy Y-tunnus: 2273101-5

Osoite: Urakkakuja 4 A, 05400 JOKELA
Yhteyshenkilö:
Nimi: Kari Marjeta
Sähköposti: kari.marjeta(at)gmail.com
Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat:
Yhteistyökumppanin (yrityksen) e-mailosoite/ osoitteet
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelytarkoituksena on mahdollistaa asiakassuhteen hoito.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakassuhde yhteistyökumppanin kanssa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietojen tietolähteinä ovat yhteistyökumppanien antamat tiedot.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Henkilötietoja käyttävät Apumatti Oy:n kumppanuusyhteistyöstä vastaavat työntekijät.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Rekisteröidyn tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä sellaiseen profilointiin, josta aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa vastaavalla merkittävällä tavalla.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötiedot tallennetaan palvelimelle, joka sijaitsee Euroopassa. Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vain, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde jatkuu. Verotuksen toimittamiseksi tietoja voidaan säilyttää kuusi vuotta sen vuoden päättymisestä, kun asiakkuussuhde loppui. Rekisteröidyllä on aina oikeus saada tietonsa poistetuksi jäljempänä selostetulla tavalla, mikäli siihen on erikseen laissa säädetty oikeus.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään salasanoin suojattuna, henkilötietojen luonteiden edellyttämällä tietoturvatasolla varustetuissa järjestelmissä. Henkilötietoihin pääsy on rajattu sellaisille työntekijöille, joille on tarve käsitellä henkilötietoja.

Rekisteröidyn oikeudet
rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

Oikeus peruuttaa suostumuksensa
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa yhtä tai useampaa käsittelyä koskien.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Käyttäjällä on lisäksi oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos hän kieltää niiden käytön tai jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai tähän on joku muu lakiin perustuva oikeus.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä
rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden tai niiden käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista tai jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja
käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.

Our website is protected by DMC Firewall!